"Vil du opnå succes?
- eller vil du undgå fiasko?"

Prøv at forestille dig, at hvor du er... hvad du er... og hvem du er... kan forklares som konsekvensen af dine tidligere beslutninger!
Tænk så over, at dine fremtidige muligheder og resultater, er afhængige af de beslutninger du tager fra nu af - både privat og på jobbet!

Vagn Kirkeskov,
coach & psykoterapeut,
udvikler & træner
 

At opnå eller undgå, at kæmpe eller flygte, at tilpasse sig eller lade stå til - er grundlæggende forskellige strategier at leve sit liv efter. Indsigt i hvorfor du gør, som du gør, og hvad du skal lære for at optimere udbyttet af dine beslutninger, kan hjælpe dig til at skabe nye mulighedet i dit liv. 
Både privat og på jobbet.
Det kan være en personlig
læreproces gennem
COACHING eller SPARRING eller MENTORING eller PSYKOTERAPI  
- eller som del af din lederudviklin
g, teamudviklingsproces eller samarbejdspr
ocesser på jobbet. 

Din personlige læreproces...
at få hjælp til selv-hjælp
 

For at du kan "overleve" konsekvenserneaf dine egne og andres beslutningerpå jobbet og hjemme i privaten, er det afgørende, at du har den nødvendige mentale livskraft, så du kan forholde dig konstruktivt til fortiden - og realistisk til fremtiden. Dvs. du skal vide, hvor du har dig selv, hvad der er dine styrker og svagheder, og hvordan du kan prioritere dine ressourcer og kompetencer i forhold til de problemer og muligheder, du har foran dig. Både dem du selv har valgt, og dem andre har givet dig. 
Kort og godt - du skal lære at optimere din beslutningsevne og selvkontrol!

Hvis ikke du har kontrol over situationen, kan det ende med at du træffer tilfældige eller dårlige beslutninger, fordi du tvivler, fejler - og gir' op!
Konsekvensen kan blive, at du ender med en konkret fiasko og følelsen af nederlag i form af manglende selvtillid eller ringe selvværd.


Udvikling og træning af din beslutningsevne og selvkontrol kan blive afgørende for, at du fremover vil være en eftertraktet leder, en dygtigere kollega eller en virksomhedsejer med fornyet handlekraft. Et stærkt udgangspunkt der gør dig i stand til at sætte skub i din karriere eller udvikle din virksomheds muligheder på egen hånd eller i samarbejde med andre.
Dit mentale beredskab kan blive afgørende for, at du kan opnå det du vil - og undgå det du ikke vil, og dermed give dig nye muligheder for et mere tilfredsstillende liv - både for dig selv og sammen med andre mennesker.

COACHING

Ledere, medarbejdere, selvstændige, iværksættere:
Hvordan vil du skabe succes? - for dig selv og andre!
• Bliv udfordret på fremtiden og de konsekvenser din adfærd, mål og resultater kan skabe for dig selv og andre.
Hvordan er du forskellig fra andre? Hvad motiverer dig, hvad motiverer andre? Har du kontrol over din stress tærskel?
• Vi arbejder med inspiration, støtte og træning til at udvikle de personlige kompetencer, der kan blive afgørende for din succes.
Vi mødes typisk én gang om måneden i 1½ time.

Læs mere om coaching...
SPARRING

Selvstændige, iværksættere:
Hvad har du problemer med? - overlevelse eller udvikling!
• Er du opfinder, innovator, sælger eller bogholder? 
Bliv udfordret på din forståelse af de begrænsninger, problemer og muligheder du skal forholde dig til for at skabe den nødvendige profit. 
• Vi arbejder med en kreativ dialogproces til udvikling af dine muligheder baseret på bl.a. ”SWOT”, "Mer-værdi kæden","what's new?", "why not?", "disruption" m.fl. Vi mødes efter en fastlagt plan, afhængig af dine udfordringer og problemstillinger kombineret med ad hoc samtaler.

Læs mere om sparring...
MENTORING

Ledere, selvstændige:
Hvilke spørgsmål vil du stille? - dig selv!
• Lær at stille de rigtige spørgsmål til dig selv, om hvad der er vigtigt og hvorfor, og hvor du gerne vil hen med dit liv, karriere eller virksomhed, og hvilke nye tanker og handlinger du skal prioritere, samt planlægning af hvordan du kan lykkes med det.
• Vi arbejder både med big pictures og små detaljer, i bredden og i dybden og med dine personlige værdier og kompetencer.
Vi mødes hver anden eller tredje måned i 3 - 4 timer i aftalt periode. 

 Læs mere om mentoring...
PSYKOTERAPI

Enkeltpersoner og par:
Hvorfor er du kommet i den situation?
• Forstå den situation du er i gennem indsigt i de årsager og beslutninger fra fortiden, der har skabt de konsekvenser / den situation, du lever med i dag. Det er grundlaget for, at du kan skabe et værdifuldt og meningsfyldt liv fremover for dig selv, og dem du ønsker at være sammen med. 
• Vi har fokus på dine følelser, værdier og prioriteter, så du opnår en afklaring, der kan hjælpe dig videre med det liv, du ønsker dig. 
Vi mødes efter behov i 1½ time.

Læs mere om psykoterapi...
PÅ JOBBET

”Alle erfaringer viser, at det er menneskers adfærd - og bag adfærden menneskers holdninger, følelser og tanker - der bestemmer, hvordan man gennemfører forandrings- og forbedringsprocesser i alle typer af organisationer”.
Kilde: John P. Kotter og Dan S. Cohen

Min erfaring er, at organisationer kun lykkes med forandrings- og forbedringsprocesser hvis den enkelte leder, teamleder eller medarbejder er motiveret for, at det skal lykkes. Derfor bør alle processer i forhold til marked, efterspørgsel, levering og produktion implementeres i samarbejde med de mennesker og kompetencer organisationen består af.
Dvs. at de ledere og medarbejdere der er involveret i de afgørende beslutninger, der direkte eller indirekte kan medføre forandring i organisationen, har har et særligt ansvar for ledelse, kommunikation og organisering af mennesker og kompetencer for at lykkes med de organisatoriske processer.
Når det ikke lykkes, øges som oftest medarbejdernes utilfredshed med
ledelsen og organisationen, hvilket påvirker vigtige og afgørende nøglefaktorer for arbejdsmiljøet som tillid, respekt, åbenhed, motivation og i sidste ende trivsel.


Nedenfor er fire grundlæggende temaer som udfra min erfaring har afgørende betydning for organisationer i udvikling og forandring, og som alle organisationer kontinuerligt bør forholde sig til og arbejde med.

MENNESKER OG FORANDRING

”Mennesker har ikke noget imod forandring – de har noget imod selv at blive forandret”. *

Forandring – trussel eller mulighed?
Menneskers forestillinger om ”forandring” og dens mulige konsekvenser, skaber for de fleste en større eller mindre grad af usikkerhed, utryghed og tvivl om "Hva' nu hvis?/Hva' så med mig?" - som påvirker deres adfærd og trivsel i dagligdagen, som igen påvirker motivation, effektivitet, kvalitet m.m. Virksomheder der arbejder med at forholde sig aktivt til både eksterne og interne forandringer gennem inddragelse af ledere og medarbejdere, har ofte et arbejdsmiljø der er mere trygt, fleksibelt, mindre stresset og klar til at opnå de nye muligheder forandringer altid skaber.
Kan din virksomhed agere hurtigt og effektivt på de forandringer, som beslutningerne hos politikere, konkurrenter eller vigtige interessenter hele tiden skaber?

* Peter Senge: Stanford/MIT / Ph.D 

KLIK og læs mere om mennesker og forandring
MENNESKER OG MOTIVATION

”Motivation er den direkte relation mellem virksomhedens vækst og menneskers vækst”. *

Motivation - pisk eller gulerod?
Mennesker motiveres forskelligt afhængig af deres personlighed - what’s in it for me? - hvilket påvirker både kommunikation og samarbejde i forhold til de opgaver der skal løses, og er en afgørende faktor for udvikling og vedligeholdelse af trivsel i dagligdagen. Når mennesker med forskellige motivationsbehov skal arbejde sammen - what’s in it for us? - dannes der gruppedynamikker som kan være succesfulde eller uhensigtsmæssige. Disse gruppedynamikker er meget enkle at forstå for alle, og kan blive afgørende for effektiviteten og kvaliteten af virksomhedens udvikling og vækst.
Har du overvejet hvordan øget fokus på motivationens betydning for ledere og medarbejdere kan påvirke trivsel, kundeservice, planlægning, omkostninger, omsætning og profit?

* Petri Schutte: Professor (CDP) 

KLIK og læs mere om mennesker og motivation
MENNESKER OG LEDELSE

”Den selvkørende/selvledende medarbejder, der til enhver tid kan tage bestik af situationen og tage relevante initiativer (beslutninger), er efterspurgt. Ham eller hende, der skal sættes i gang og kontrolleres, bliver for dyr i drift og for ineffektiv, ikke mindst i relation til at agere på nye situationer og skiftende arbejdsvilkår”. *

Ledelse – hvorfor og hvordan?
Der er mange teorier, meninger og holdninger om hvad ledelse er, og hvordan den skal manifestere sig i daglig kommunikation og adfærd i forhold til medarbejdere. Vores demokratiske kultur, hvor vi lægger vægt på den enkelte medarbejders udvikling af såvel faglige som personlige kompetencer, giver en unik mulighed for at den enkelte medarbejder kan tage ansvar/ejerskab og bidrage til virksomhedens drift og udvikling – hvis de får lov!
Kan din virksomhed udvikle en højere grad af selvledelse – og dermed øge motivationen, effektiviteten og væksten?

*Det Nationale Kompetenceregnskab

KLIK og læs mere om mennesker og ledelse 
MENNESKER OG SAMARBEJDE

”Vi bedømmer andre på deres adfærd, og os selv på vores hensigter”. *

Samarbejde – succes eller fiasko?
Forudsætninger for et positivt og effektivt samarbejde mellem mennesker er bl.a., at de kan forholde sig konstruktivt til daglige forandringer og er personligt og fælles motiveret for at løse dagens opgaver, så de kan anvende både deres personlige og faglige kompetencer på en tilfredsstillende måde. Et positivt og effektivt samarbejde minimerer konsekvenserne af misforståelser /konflikter/ de-motivation/ stress /sygemeldinger/ depression m.m.
Giver din virksomhed mulighed for udvikling af en samarbejdskultur, der kombinerer kollegernes relevante faglige og personlige kompetencer til at sikre optimering af samarbejdet?

*Gregory Bateson:
Psykolog/ Sociolog/ Antropolog/ Filosof

KLIK og læs mere om mennesker og samarbejde

Udvalg af virksomheder og organisationer fra min referenceliste:
Danmarks Nationalbank, DA/Dansk Arbejdsgiverforening, Deloitte, DONG Energy, Finansministeriet, FOA, Gilling, Hærens Officersskole, LEGO, Nokia, Novo Nordisk, Pfizer Danmark, Post Danmark, Siemens...

LINK til referenceliste 

KORT OM VAGN KIRKESKOV: 
Jeg er selvstændig konsulent, og har fokus på at hjælpe det enkelte menneske, team'et og organisationen til at fungere mere tilfredsstillende gennem indsigt og forståelse for menneskers forskellighed, kompetencer og personlighed. Det kan være lederudvikling, team udvikling eller konkret tilrettelægning af arbejdsprocesser og træning i samarbejde.
I flere år har jeg arbejdet med BigData i relation til beslutningsprocesser.
Sideløbende er jeg praktiserende coach, sparringspartner og psykoterapeut, og hjælper kvinder og mænd med at finde mening i livet, både for sig selv og sammen med andre.

LINK til erfaring og kompetencer

SAMARBEJDE:
Mit fokus i relation til samarbejde er at få udviklings- og forandringsprocesser i organisationen til at lykkes, ved inddrage ledere og medarbejdere i planlægning og organisering af såvel eksisterende som nye arbejdsprocesser. Processer indenfor produktion, service, salg eller administration der kan starte på afdelings- eller teamniveau og brydes ned på den enkelte medarbejder, i relation til såvel faglige som personlige kompetencer. Undervejs inddrages team processer, selvledelse og motivationsfaktorer samt andre relevante metoder.
Denne form for processer skaber dialog, meningsudveksling, forståelse, fællesskab og motivation samt ikke mindst ansvarlighed for samarbejdet omkring effektivitet og kvalitet.
Disse processer kan gennemføres alene eller i forbindelse med andre aktiviteter som f.eks. Lean, Supply Chain eller andre.
Ofte gennemfører jeg udviklingsprojekter i samarbejde med interne konsulenter eller eksterne konsulenter indenfor specifikke fagområder.

KONTAKT:
Vagn Kirkeskov / mail@kirkeskov.dk 
Tlf.: +45 40424493
Kirkeskov Advice IVS / CVR 38041657

Kirkeskov Advice IVS - all rights reserved 2017